پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و پلیمر

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و پلیمر
انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران برگزارکننده پنجمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری را از تاریخ 6 و 7 اسفند ماه 98 و نظر به نگرانی‌های جدی در خصوص ویروس کرونا، این رویداد را که قرار بود در تاریخ ۶ و ۷ اسفندماه 98 برگزار شود، جهت حفظ سلامت مدعوین، حاضران و اثرگذاری مورد انتظار برای حامیان و مشارکت کنندگان رویداد مذکور را لغو نمود. مقرر شد این رویداد در تاریخ ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه ۹۹ در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی توسط یسنا همایش مجری برگزاری این رویداد اجرا شود.