حامی رسانه ای هشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت

حامی رسانه ای هشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت
حامی رسانه ای هشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت و چهاردهمین همایش روابط عمومی الکترونیک در تاریخ های 7 و 8 اردیبهشت 98 در سایت نمایشگاهی ایران مال و با حضور بیش از 400 نفر از فعالان روابط عمومی برگزار شد. ایران مراسم نیوز تنها رسانه ی حاضر در این رویداد بود که با انجام مصاحبه ها و گزارش های تصویری، پوشش خبری مناسبی را برای این رویداد برقرار نمود.