حامی رسانه ای دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا و فرآوردههای سلولزی

حامی رسانه ای دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا و فرآوردههای سلولزی
برگزاری ستاد خبری دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه از تاریخ 15/05/98 لغایت 18/05/98 مرداد ماه سال جاری در محل نمایشگاه¬ بین المللی تهران برگزار گردید. این مجموعه در قالب ستاد خبری این نمایشگاه همکاری داشت. برگزاری این نمایشگاه بر عهده شرکت برگزاری نمایشگاهی آینده اندیشان رادینا بود.