کارگاه صادرات و سرمایه گذاری خارجی

کارگاه صادرات و سرمایه گذاری خارجی
در ادامه سلسله کارگاههای توانمندسازی، کارگاه صادرات و سرمایه گذاری خارجی به درخواست نمایشگاه دائم صادرات و فرصتهای سرمایه گذاری ایران، مجددا توسط یسنا همایش مجری برگزاری همایش و نمایشگاهی کشور در تاریخ هفتم خرداد ماه 1398 در مرکز همایش های این نمایشگاه واقع در کارخانه نوآوری آزادی با حضور تولیدکنندگان، صاحبین کسب و کار، مدیران و کارشناسان بخش خصوصی کشور برگزار شد. در پایان نیز حاضرین از این نمایشگاه و محصولات صادراتی آن بازدید نمودند.