کارگاه توانمندسازی صادرات، واردات و ترخیص در تجارت بین الملل

کارگاه توانمندسازی صادرات، واردات و ترخیص در تجارت بین الملل
کارگاه توانمندسازی صادرات، واردات و ترخیص در تجارت بین الملل به درخواست نمایشگاه دائم صادرات و فرصتهای سرمایه گذاری ایران، توسط یسنا همایش مجری برگزاری همایش و نمایشگاهی کشور در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه 1398 در مرکز همایش های این نمایشگاه واقع در کارخانه نوآوری آزادی با حضور تولیدکنندگان، صاحبین کسب و کار، مدیران و کارشناسان بخش خصوصی کشور برگزار شد. در پایان نیز حاضرین از این نمایشگاه و محصولات صادراتی آن بازدید نمودند.