نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی کاربرند (کارآفرینان برندآفرین)

نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی کاربرند (کارآفرینان برندآفرین)
نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی کاربرند (کارآفرینان برندآفرین) با طراحی و اجرای یسنا همایش مجری برگزاری همایش و نمایشگاهی کشور و با مشارکت نهادهای دولتی و بخش خصوصی و حمایت مالی موسسه اعتباری ملل و چند حامی دیگر در تاریخ های پنجم و ششم دی ماه 1395در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران، با حضور گسترده کارآفرینان برندآفرین برگزار شد. در این رویداد از صاحبین برند تجلیل به عمل آمد. همچنین از نکات مهم این رویداد برگزاری نمایشگاه جانبی در فضای هزار مترمربع با بیش از بیست غرفه جهت معرفی کالا و خدمات کارآفرینان و برگزاری چندین کارگاه آموزشی است.