دومین کنگره بین المللی اسپرانتو

دومین کنگره بین المللی اسپرانتو
در پی برگزاری موفق نخستین کنگره؛ دومین کنگره زبان اسپرانتو ایران در تاریخ های پنجم و ششم شهریور 1394 به درخواست انجمن اسپرانتو ایران و توسط یسنا همایش مجری برگزاری همایش و نمایشگاهی کشور در سرای محله شهرک باقری در قطب گردشگری یعنی منطقه 22 تهران و همچون رویداد سال گذشته با حضور اکثریت اسپرانتیستهای فعال ایران و جهان برگزار گردید.