نخستین کنگره بین المللی اسپرانتو

نخستین کنگره بین المللی اسپرانتو
نخستین کنگره زبان اسپرانتو ایران در تاریخ های چهارم لغایت ششم فروردین 1393 به درخواست انجمن اسپرانتو ایران و توسط یسنا همایش مجری برگزاری همایش و نمایشگاهی کشور در هتل شهر شرق و با حضور اکثریت اسپرانتیستهای فعال ایران و جهان برگزار گردید.