اولین همایش آشنایی با استانداردها و شاخص های برگزاری همایش

اولین همایش آشنایی با استانداردها و شاخص های برگزاری همایش
اولین همایش آشنایی با استانداردها و شاخص های برگزاری همایش ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ با طراحی و اجرای شرکت فرا روش یسنا در تهران و برای جمعی از مدیران و کارشناسان ارشاد برگزار گردید.